Ας γνωρίσουμε το Scientix

Το Scientixαποτελεί μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου –EuropeanSchoolnetEUNπου υποστηρίζεταιαπό την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πλαίσιο Horizon2020 για την έρευνα και την καινοτομία.

Δημιουργήθηκε το 2009 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκπαίδευσης των STEMScience, Technology, Engineering, Mathematics  δηλαδή για τις Φυσικές Επιστήμες,  την Τεχνολογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά στην Ευρώπη μέσα και από την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, την εφαρμογή της καινοτομίας στην διδασκαλία και την μάθηση, την βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Το 2017, το έργο Scientix  βραβεύτηκε  από την  διεθνή ομάδα HundrED,  ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα που μπορεί να ανανεώσει την διαδικασία της μάθησης σε παγκόσμια κλίμακα. Η ομάδα HundrEDεδρεύει  στην Φινλανδία και  αναζητά βέλτιστες πρακτικές  σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανακοίνωση έγινε στην εκπαιδευτική έκθεση BETT-Britisheducationandtrainingtechnologyστο Λονδίνο, που συγκεντρώνει χιλιάδες εκπαιδευτικούς και τις κορυφαίες εταιρείες στην ανάπτυξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Το Scientixαποτελεί ένα δυναμικό δίκτυο που ενώνει εκπαιδευτικούς, ερευνητές και υπεύθυνους για την εκπαιδευτική πολιτική στον τομέα των STEM,  μια μεγάλη κοινότητα για την δια βίου μάθηση, τις νέες προσεγγίσεις στην ενεργό παιδαγωγική και έρευνα (Durando, 2015). Υποστηρίζει ενεργά και προωθεί την μεταξύ τους συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των μαθητών.

Στον δικτυακό τόπο φιλοξενούνται όλα τα έργα που αφορούν στα ανάλογα θέματα στην Ευρώπη και υλοποιούνται από Δημόσιους Φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλα αυτά τα έργα και τα αποτελέσματά τους -ερευνητικά συμπεράσματα, παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό, κ.α., έχουν ελεύθερη πρόσβαση και είναι εύκολο να αναζητηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητές, φοιτητές των STEMκ.α.

Το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει σενάρια μαθήματος, εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμογές, μεθοδολογίες, συνδέσμους, πηγές, κ.α που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο.

Βασικός  στόχος του δικτύου είναι η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών και η ενεργοποίηση των υπευθύνων για την χάραξη εθνικών στρατηγικών που να αφορούν στις καινοτόμες και διερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των επιστημών.

Το πλούσιο υλικό που έχει συγκεντρωθεί μέσα από την συλλογή,την ανταλλαγή καιτηνδιάδοση, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό καλών πρακτικών, εφαρμογών, ερευνητικώνεργασιώνκαι ολοκληρωμένα έργα (projects), αποτελείτις πηγές και το αποθετήριο του δικτυακού τόπου.

Υπάρχει δυνατότητα για «μετάφραση κατά ζήτηση» -translationondemandserviceτου υλικού. Αυτό σημαίνει την δωρεάν μετάφραση εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε γλώσσα, αρκεί να ζητηθεί από τουλάχιστον τρεις ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί πόροι του έργου περιλαμβάνουν:

-Εκπαιδευτικό υλικό (animations, σχέδια μαθήματος, onlineπαιχνίδια, ιστοσελίδες, κ.α.).

-Ερευνητικά αποτελέσματα και εκθέσεις που παράγονται στα πλαίσια ευρωπαϊκών έργων.

-Σημαντικές εκθέσεις πολιτικής και έρευνας, που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους εθνικούς ή και διεθνείς φορείς.

-Εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με άλλες δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις εθνικές κυβερνήσεις ή διεθνείς οργανισμούς.

Το Scientixυποστηρίζει και βοηθάει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με πολλούς τρόπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα φυσικών επιστημών.
  • Διάχυση εκπαιδευτικών πηγών.
  • Οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, εργαστήριων, συνεδρίων όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι –άτομα και φορείς μοιράζονται ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές.
  • Δημιουργία διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας  η οποία δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε:

 α) Scientixwebinars–παρουσιάσεις, σεμινάρια, διαλέξεις που γίνονται διαδικτυακά, σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα διάδρασης με τον εισηγητή,

β) Εργαστήριο της τάξης του Μέλλοντος /FutureClassroomLab–δοκιμή νέων παιδαγωγικών μεθόδων σε τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένους χώρους ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή και οι επιδόσεις των μαθητών στα συγκεκριμένα πεδία, 

γ) Εργαστήρια –Workshops  -εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις νέες μεθόδους και δοκιμή,  δ) Ψηφιακές Κοινότητες  / CommunitiesofPractice– επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών και εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι υπάρχουσες κοινότητες αφορούν σε Ανακαλυπτική Μάθηση,  Συμμετοχή των κοριτσιώνσε STEMμαθήματα και καριέρες,  Τεχνολογία στην Σχολική Τάξη, STEMστο Δημοτικό Σχολείο κ.α.,

ε) Moodlecourses-παρακολούθηση δωρεάν μαθημάτων στον τομέα των επιστημών,

στ) Blog-ενημερωτικός χώρος για τους συμμετέχοντες,

ζ) Chat-συζητήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες στον τομέα της επιστήμης της εκπαίδευσης και δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης με το εργαλείο chatScientix.

Οι ερευνητές μπορούν εύκολα να βρουν συνεργάτες από τον χώρο της εκπαίδευσης ενώ έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις δικτύωσης για εκπαιδευτικά προγράμματα STEM.

Οιυπεύθυνοι για ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής ενημερώνονται άμεσα για εθνικές στρατηγικές για την STEMεκπαίδευση στην Ευρώπη, συμμετάσχουν στην έρευνα και την πρακτική εκπαίδευση.

Πολύ σημαντική είναι η υποστήριξη που παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω των Εθνικών Φορέων Υποστήριξης, Εκπροσώπων των Υπουργείων για την Εκπαίδευση και των Πρεσβευτών / AmbassadorsScientix. Για την Ελλάδα Αρμόδια αρχή – Εθνικός φορέας υποστήριξης είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – Διόφαντος (ΙΤΥΕ-Δ).

Πρεσβευτές του Scientixυπάρχουν σε 36 χώρες σε όλο τον κόσμο και  οκατάλογος συνεχίζει να εμπλουτίζεται. Η διαδικασία απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση επιμόρφωσης και την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Ο τεχνολογικός εγγραμματισμός αποτελεί βασικό ζητούμενο για τους μαθητές -πολίτες του 21ου αι.. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση των εφαρμογών ΤΠΕ και ειδικά η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης ωθούν την εκπαιδευτική κοινότητα σε συνεργατική μάθηση, επίλυση προβλημάτων και καινοτόμες δράσεις και πρακτικές (Τζιμογιάννης, 2017). 

Το Scientixδίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να ωφεληθούν σημαντικά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και παράλληλα να βοηθήσουν πολλαπλά τους μαθητές τους, ξεκλειδώνοντας  πόρτες για την εξέλιξή τους.

Για να γνωρίσετε καλύτερα το  Scientixεπισκεφτείτε την σελίδα www.scientix.eu. Μπορείτε να γίνετε μέλος αυτής της συναρπαστικής κοινότητας με μια απλή εγγραφή.

Καλή ευκαιρία για μια πρώτη προσέγγιση αποτελεί το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientixγια την εκπαίδευση STEM, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 & 4 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου -https://scientix.ellak.gr/.

 

Βάια Μανώλη, Scientix Ambassador 2018

 

 

Αναφορές

Durando, M. (2015), Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education,

     European Schoolnet: Brussels

Τζιμογιάννης, Αθ. (2017): Ηλεκτρονική Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί

     σχεδιασμοί. Αθήνα: Κριτική

 

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων