Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ (και μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσόντα Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ) να υποβάλουν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά (μόνο ηλεκτρονικά, δεν προσέρχεστε στη Διεύθυνση) αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τους φάκελο ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δε διαθέτουν, σε αποκλειστική προθεσμία

από Τετάρτη 4 Μαΐου έως Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ (οδηγίες για επικαιροποίηση φακέλου στο ΟΠΣΥΔ)

Προκήρυξη 3ΕΑ-ΑΣΕΠ για ΠΕ61, ΠΕ71 και ΠΕ60, ΠΕ70 με προσόντα ένταξης στην ΕΑΕ (όλες οι άλλες ειδικότητες απευθύνονται σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους εκπαιδευτικούς στη μελέτη της προκήρυξης, της πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ καθώς και των εγχειριδίων του ΟΠΣΥΔ για την αποφυγή λαθών και καθυστερήσεων καθώς ουδεμία διόρθωση δεν θα μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτικούς μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα ώστε να μπορούν να σας απαντήσουν αν κάνατε σωστά τη διαδικασία κλπ,  η πρόσβαση στην συγκεκριμένη κατηγορία αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων θα μας δοθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας για τους εκπαιδευτικούς.

Στο ΟΠΣΥΔ υπάρχουν αναλυτικά οδηγίες για τη διαδικασία, για τεχνικές ερωτήσεις για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών και άλλα θέματα συνδεσιμότητας κλπ που τυχόν αντιμετωπίσετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο ΟΠΣΥΔ μέσω του email opsydhelp@minedu.gov.gr και όχι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ είναι διαφορετική, λήγει στις 23 Μαίου και ώρα 14:00 και χωρίς το πρωτόκολλο της υποβληθείσας αίτησης στο ΑΣΕΠ δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο ΟΠΣΥΔ, μόνο με την καταχώριση του πρωτοκόλλου “ανοίγουν” τα πεδία κατηγοριών επικαιροποίησης του φακέλου σας.

Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΑΣΕΠ υποβάλλονται μόνο στο ΑΣΕΠ , δεν μπορούν να απαντηθούν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο