Μενού Κλείσιμο

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κορινθίας

Η με αρ. πρωτ. 534/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΠΤ46ΜΤΛΗ-ΟΟ2) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο