Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων

To Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του, όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 4/20-2-2023 πράξη του μετά την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 6141/Β/3-12-2022). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, ήτοι από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων http://schooldirectors.minedu.gov.gr σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας

Μετάβαση στο περιεχόμενο