Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Η με απ. 91805/Ε2/21-08-2023 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: ΨΣΖΩ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤ). Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και ώρα: 15:00 μέσω ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘΑ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Μετάβαση στο περιεχόμενο