Μενού Κλείσιμο

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Διευθυντού/τριας και για αποσπάσεις σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Η με απ. 55/02-01-2024 (ΑΔΑ: 91Υ9ΟΞΛΔ-ΛΗΒ) (Ανακοινοποίηση στο ορθό 04-01-
2024) Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της
Διευθυντή/τριας στο ΙΕΠ με θητεία πενταετούς διάρκειας.

Η με απ. 57/02-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΤ3ΟΞΛΔ-ΖΨΚ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 03/01/2024 και ώρα 14:00 έως
17/01/2024 και ώρα 14:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο