Μενού Κλείσιμο

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

Σας γνωστοποιούμε ότι:
➢ στο ΦΕΚ Β΄ 2176/08-04-2024 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 35692/ΓΔ4/08-04-2024 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:ΡΠΒΣ46ΝΚΠΔ-3Τ3) με θέμα: «Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού» και
➢ στο ΦΕΚ Β΄ 2177/08-04-2024 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 36421/ΓΔ4/08-04-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΡΘΩ646ΝΚΠΔ-5ΘΦ) με θέμα: «Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού».

Μετάβαση στο περιεχόμενο