Μενού Κλείσιμο

Δήλωση συμμετοχής σε Θερινά Σχολεία στα Καταστήματα Κράτησης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη λειτουργία των Θερινών σχολείων στο Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου να ενημερώσουν σχετικά τη Διεύθυνση Πρωτοβαθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Απόφαση έκδοσης ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «Θερινά Σχολεία» κατά το έτος 2019 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/6/2019

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης γνωστοποιεί ότι :
Α. Με την έκδοση του ΠΔ56/11-6-2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.», τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 28 του ν.2190/94 περί απαγόρευσης έκδοσης των πράξεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές από την προκήρυξη των εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος.
Η απαγόρευση έκδοσης οποιασδήποτε πράξης μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού, όπως προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις της παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις.
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.

Β. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012, απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς/ένστολο προσωπικό και τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.,καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος που ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι εν προκειμένω από 11 Ιουνίου 2019 έως και 7 Ιουλίου 2019.

Εγγραφές μαθητών/τριων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2019-20

Οι εγγραφές  στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαϊου 2019.
Α. Στα Δημοτικά στην Α’ Τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

Η εγκύκλιος για το Δημοτικό σε μορφή pdf

Β. Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται οι μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2019-20, εγγραφονται οι μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2014 και 2015 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη. 

Η εγκύκλιος για το Νηπιαγωγείο σε μορφή pdf 

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 66907/Ε1/25-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ) πρόσκληση, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Β΄ και Επικουρικό) Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019) «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ».

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος (αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή *.docx), και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση.

Αίτηση κατάθεσης Δικαιολογητικών σε μορφή doc

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σε μορφή pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε.

Προκήρυξη 58 θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Απριλίου και ώρα 15:00 (μέχρι 19 Απριλίου με νέα Υ.Α)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του ΟΠΣΥΔ ηλεκτρονικά και κατόπιν στη Διεύθυνση Π.Ε. της οργανικής θέσης των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποκλειστικά.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας ΔΣ Βραχατίου

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας ΔΣ Βραχατίου

Αίτηση Υποδιευθυντών/ντριων

Διευκρινιστική εγκύκλιος υποδιευθυντών

Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων κτλ (ΦΕΚ 4412/18-Απόφαση 3)

Πρόσκληση για επιλογή Υπεύθυνου ΦΑΣΧΑ και Πληροφορικής της Διεύθυνσης ΠΕ Κορινθίας με απόσπαση για το σχ. έτος 2018-2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Φ.Α ΚΑΙ ΣΧ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Φ.Α. ΚΑΙ ΣΧ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Φ.Α .ΣΧ.Α.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο