Μενού Κλείσιμο

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κορινθίας

Η με αρ. πρωτ. 534/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΠΤ46ΜΤΛΗ-ΟΟ2) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

Οι σχετικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, από την Πέμπτη 05-01-2023 έως και την Τρίτη 10-01-2023.

ΑΔΑ: 6ΛΥΔ46ΜΤΛΗ-ΘΟΓ

Υπόδειγμα αίτησης ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων εκπ/κών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπ/σης

Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων, ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022:

α) Στο Διευθυντή Εκπαίδευσης για υποψηφιότητες για ΠΥΣΠΕ (mail@dipe.kor.sch.gr),

β) στον Περιφερειακό Διευθυντή για υποψηφιότητες για ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΕΕΠ (mail@pelop.pde.sch.gr) και

γ) στον Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ για υποψηφιότητς για ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΕΕΠ (gengram.abe@minedu.gov.gr).

Η εγκύκλιος για τις εκλογές των εκπαιδευτικών ανάδειξης αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης ΕΔΩ

Η με αριθμ . Φ.350/96/119742/E3/30-9-2022 (Β΄ 5131) ΚΥΑ «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).» (ΕΔΩ)

Η με αριθμ . Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 (Β΄ 5181) ΥΑ «Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022»  (ΕΔΩ)

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κορινθίας

Απόφαση Ανασυγκρότησης Α) του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κορινθίας και Β) του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κορινθίας όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Συμβούλιο Επιλογής) 30-3-2021

Υποψήφιοι αιρετοί για το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κορινθίας

Σύμφωνα με

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 ««Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 19-33 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ1/τ.Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».
3. Το υπ’ αριθμ.Φ.350/33/124050/Ε3/18-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης».
4. Το άρθρο 22 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α’ 186/29-09-2020).
5. Τις αιτήσεις υποψηφιότητας των εκπαιδευτικών που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. 175/30-09-2020 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
6. Το γεγονός ότι όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ1/τ. Α΄/03-01-2003).

Υποψήφιοι για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κορινθίας, στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 είναι

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1. ΓΕΡΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4. ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
6. ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1. ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2. ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΖΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΙΣΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ)
1. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2. KATEΛΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΥΣΠΕ ΚΟΡΙΝΘΑΣ 5797/26-08-2020

Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις διεργασίες του νέου Συμβουλίου και να ενημερώσω πως θα προσκαλούνται συχνά στις συνεδριάσεις και τα αναπληρωματικά μέλη.

Ο Δ/ντης Εκπ/σης
Δημήτριος Ντρίμερης

Μετάβαση στο περιεχόμενο