Μενού Κλείσιμο

Οριστικός πίνακας δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών / ντριών δημοτικών σχολείων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ αλφαβητικά ανά σχολική μονάδα

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών

Οι δεκτοί/ές υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν στο/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής τους μονάδας, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων υποβάλλουν εγγράφως τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης με email στο mail@dipe.kor.sch.gr (σύμφωνα με την παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών/ντριών)

Επαναπροκήρυξη θέσεων προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων

Επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις που δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα νόμιμα προσόντα και καλούνται εκπαιδευτικοί της εκάστοτε σχολικής μονάδας που δεν κατέχουν τα νόμιμα προσόντα των 8 διδακτικών ετών ή του ΤΠΕ (ή συναφούς τίτλου) να υποβάλουν αίτηση από 29/9/2023 έως 8/10/2023 από το υπηρεσιακό τους email στο mail@dipe.kor.sch.gr

Επαναπροκήρυξη κενών θέσεων

 

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ανακοινώνει τον πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις των υποδιευθυντών/ντριών των δημοτικών σχολείων στα οποία φοιτούν άνω των 120 και άνω των 270 μαθητές/τριες.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν προθεσμία για υποβολή έγγραφης ένστασης επί του πίνακα τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως και Τετάρτη 4/10/2023. Η έγγραφη ένσταση θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας (mail@dipe.kor.sch.gr) από το υπηρεσιακό email των υποψηφίων.

Προκήρυξη Υποδιευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων

Προθεσμία: 28/9/2023

Η προκήρυξη αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά στη σχολική μονάδα για την οποία θα υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ & 3/θ σχολικών μονάδων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων έως και την Πέμπτη 28/9/2023. Η προκήρυξη αφορά μόνο τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα για την οποία αιτούνται την τοποθέτησή τους σε θέση Προϊσταμένου/ης.

Tοποθέτηση προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση των προϊσταμένων των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων αρμοδιότητας ΔΠΕ Κορινθίας. Επισημαίνουμε ότι στα μονοθέσια σχολεία η τοποθέτηση γίνεται για σχολικό έτος, πλην των περιπτώσεων σχολικών μονάδων στα οποία δεν υπηρετεί με οργανική θέση εκπαιδευτικός και τοποθετείται στη θέση του/της προϊσταμένου/ης εκπαιδευτικός με τοποθέτηση στο σχολείο για διδακτικό έτος. Στα λοιπά σχολεία η τοποθέτηση γίνεται με 4ετή θητεία, έως 31/7/2027. Στα άνω των 1/θεσίων σχολεία που δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση, οι θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν ως θέση αναπληρωτή/τριας προϊστάμενου/ης.

Οι προϊστάμενοι/ες αναλαμβάνουν αύριο 1/9/2023 υπηρεσία στη σχολική μονάδα “ως προϊστάμενος/η”.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων ανά σχολική μονάδα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο