Μενού Κλείσιμο

Προσωρινός πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας μετά την συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2023, ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Π.Ε. Κορινθίας, σύμφωνα με την Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 Υπουργική απόφαση.

Ενστάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης από την Τετάρτη 18/01/2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 23:59.

Προσωρινός πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Π.Ε. Κορινθίας

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων της ΔΠΕ Κορινθίας να υποβάλλουν την αίτησή τους από Παρασκευή 9/12/2022 έως και Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 16:00 σύμφωνα με την προκήρυξη της υπηρεσίας μας.

Προκήρυξη – πρόσκληση

Ν. 4823/2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (από την ΔΔΕ Φλώρινας)

Απόφαση ρύθμισης θεμάτων επί της διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος: https://schooldirectors.minedu.gov.gr/

Υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί.

Οδηγίες για τη συμπλήρωσή της δεν παρέχονται από την υπηρεσία μας, υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα εδώ 

Οι προκηρύξεις άλλων διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα προωθηθούν στις σχολικές μονάδες καθώς αυτό θα δημιουργούσε έναν υπερβολικό όγκο εισερχομένων μηνυμάτων στα σχολεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΔΠΕ και ΔΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μέλους της περίπτωσης β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στην ΔΠΕ Κορινθίας και έχουν τουλάχιστον 25ετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021), και επιθυμούν να μετέχουν ως μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022.

Υπόδειγμα αίτησης 

Πρόσκληση 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπενταετίας (15 έτη) στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης  οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επιθυμούν να μετέχουν ως μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 έως και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (978246ΜΤΛΗ-Ε2Τ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο