Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων σε συνέντευξη

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας, καλεί τους/τις υποψηφίους/ες Διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας σε συνέντευξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β/2022) Υπουργικής απόφασης. Οι υποψήφιοι που δεν θα προσέλθουν στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα ξεκινήσουν την Τρίτη 14/3/2023 και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 21/3/2023

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων

Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολείων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Κορινθίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας μετά την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β/2022).

Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας υποψηφίων  

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων

To Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του, όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 4/20-2-2023 πράξη του μετά την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 6141/Β/3-12-2022). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, ήτοι από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων http://schooldirectors.minedu.gov.gr σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κορινθίας

Η με αρ. πρωτ. 534/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΠΤ46ΜΤΛΗ-ΟΟ2) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Οριστικός πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας μετά την μη κατάθεση ένστασης από υποψήφιο/α επί του προσωρινού πίνακα δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Π.Ε. Κορινθίας, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα (δεν υπάρχει αλλαγή):

Οριστικός πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Π.Ε. Κορινθίας

Προσωρινός πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας μετά την συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2023, ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Π.Ε. Κορινθίας, σύμφωνα με την Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 Υπουργική απόφαση.

Ενστάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης από την Τετάρτη 18/01/2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 23:59.

Προσωρινός πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Π.Ε. Κορινθίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

Οι σχετικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, από την Πέμπτη 05-01-2023 έως και την Τρίτη 10-01-2023.

ΑΔΑ: 6ΛΥΔ46ΜΤΛΗ-ΘΟΓ

Υπόδειγμα αίτησης ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων της ΔΠΕ Κορινθίας να υποβάλλουν την αίτησή τους από Παρασκευή 9/12/2022 έως και Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 16:00 σύμφωνα με την προκήρυξη της υπηρεσίας μας.

Προκήρυξη – πρόσκληση

Ν. 4823/2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (από την ΔΔΕ Φλώρινας)

Απόφαση ρύθμισης θεμάτων επί της διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος: https://schooldirectors.minedu.gov.gr/

Υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί.

Οδηγίες για τη συμπλήρωσή της δεν παρέχονται από την υπηρεσία μας, υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα εδώ 

Οι προκηρύξεις άλλων διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα προωθηθούν στις σχολικές μονάδες καθώς αυτό θα δημιουργούσε έναν υπερβολικό όγκο εισερχομένων μηνυμάτων στα σχολεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΔΠΕ και ΔΔΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο