Μενού Κλείσιμο

Ανακοινωτήρια μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΙΠΕ Κορινθίας έχουν αναρτηθεί τα ανακοινωτήρια μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ, για το σχολ.έτος 2022-2023, των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας σε άλλες διευθύνσεις Π.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα λάβουν από εδώ με χρήση του ΑΦΜ τους και του ΑΜΚΑ τους.

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Πρόσκληση (ΑΠ:30633/Ε4/17-03-2023 και ΑΔΑ: 99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 17 έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2023-2024 & από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

Όσοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 10-03-2023 έως 20-03-2023 και ώρα 23:59.

Η με απ. 27766/Η2/10-03-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχ. έτος 2023-24 (ΑΔΑ: ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ)

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 για επικαιροποίηση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 να υποβάλουν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ σε αποκλειστική προθεσμία

από τις 8 Μαρτίου και ώρα 08:00 έως τις 3 Aπριλίου 2023 και ώρα 15:00

(αναλόγως με τον ΑΦΜ, αναλυτικά ημερομηνίες εδώ)

Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ 

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 (όλες οι άλλες ειδικότητες απευθύνονται σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Επισημάνσεις σχετικά με τη διαδικασία 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους εκπαιδευτικούς στη μελέτη της προκήρυξης, της πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ καθώς και των εγχειριδίων του ΟΠΣΥΔ για την αποφυγή λαθών.

Στο ΟΠΣΥΔ υπάρχουν αναλυτικά οδηγίες και για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα αλλά και για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών. Για τεχνικές ερωτήσεις για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών και άλλα θέματα συνδεσιμότητας κλπ που τυχόν αντιμετωπίσετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο ΟΠΣΥΔ μέσω του email opsydhelp@minedu.gov.gr και όχι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ είναι διαφορετική, λήγει στις 31 Μαρτίου και ώρα 14:00 και χωρίς το πρωτόκολλο της υποβληθείσας αίτησης στο ΑΣΕΠ δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο ΟΠΣΥΔ, μόνο με την καταχώριση του πρωτοκόλλου “ανοίγουν” τα πεδία κατηγοριών επικαιροποίησης του φακέλου σας.

Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΑΣΕΠ υποβάλλονται μόνο στο ΑΣΕΠ , δεν μπορούν να απαντηθούν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Γυμναστών, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 03/03/2023 έως και 15/03/2023.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης και τα δικαιολογητικά τους
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Η με απ 23881/Η2/2-3-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 680Τ46ΜΤΛΗ-ΘΓΦ)

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών 22/02/2023

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής του/της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε να τις υποβάλλετε με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

  • Εντυπο υπεύθυνης δήλωσης
  • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2 και συνοδευτική Υπεύθυνη δήλωση – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2  (αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου)
  • Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2  (αφορά μόνο τους κατόχους αυτών των τίτλων και υποχρεωτικά συνοδεύονται από πράξη ΔΟΑΤΑΠ αν είναι από πανεπιστήμια εξωτερικού. Δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν τίτλους σπουδών 5ετούς φοίτησης που έχουν αναγνωριστεί ως integrated master που δεν αναγνωρίζεται στους αναπληρωτές, αφορά μόνο βαθμολογικές προαγωγές)
  • Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2  (αφορά μόνο τους γονείς εκπαιδευτικούς, συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Προσοχή: Λόγω διαφορών στα λογότυπα των πράξεων του ΕΣΠΑ, αναλόγως με την πράξη στην οποία έχει γίνει η πρόσληψη, συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα έντυπα. Όλοι οι αναπληρωτές/τριες συμπληρώνουν τα αντίστοιχα “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1” εκτός των αναπληρωτών/τριών ειδικοτήτων ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70ΕΑΕ, ΔΕ01 και ΠΕ25 που συμπληρώνουν τα αντίστοιχα “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2”

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 09/02/2023 αναρτήθηκαν στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα τα στοιχεία των αξιολογούμενων και των αξιολογητών τους προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), οι οποίοι συμπληρώνουν διετία από το διορισμό τους.

Προσοχή! Υπάρχουν κάποιοι αξιολογούμενοι που ανήκουν στις ειδικότητες: Σχολικοί Νοσηλευτές, Θεραπευτών Λόγου και Εργοθεραπευτές, για τους οποίους ακόμα δεν έχουν ορισθεί οι αξιολογητές τους. Οι συγκεκριμένοι αξιολογούμενοι θα ενημερωθούν με επόμενη ανακοίνωση για την αξιολόγησή τους.

Οι αξιολογούμενοι (εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ) καθώς και οι αξιολογητές μπορούν να ενημερώνονται για το σχετικό θέμα από το επισυναπτόμενο έγγραφο με ΑΠ 14374/ΓΔ5/8-2-2023 του ΥΠΑΙΘ.

Ο Διευθυντής

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επί των πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την υπηρεσιακή διεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ προς το Τμήμα Προσωπικού της ΔΠΕ Κορινθίας στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr, από την Τρίτη 31/01/2023 έως και τη Δευτέρα 06/02/2023

Επισημαίνουμε ότι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν όταν υποβληθούν οι προτιμήσεις από τους εκπαιδευτικούς σε επόμενη φάση της διαδικασίας.

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο