Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16/10/2022 έως 31/10/2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου.

Στα email των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2022 έχει αποσταλεί μήνυμα για ενημερωτική συνάντηση.

Eγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2022-2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπενταετίας (15 έτη) στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης  οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επιθυμούν να μετέχουν ως μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 έως και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (978246ΜΤΛΗ-Ε2Τ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων εκπ/κών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπ/σης

Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων, ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022:

α) Στο Διευθυντή Εκπαίδευσης για υποψηφιότητες για ΠΥΣΠΕ (mail@dipe.kor.sch.gr),

β) στον Περιφερειακό Διευθυντή για υποψηφιότητες για ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΕΕΠ (mail@pelop.pde.sch.gr) και

γ) στον Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ για υποψηφιότητς για ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΕΕΠ (gengram.abe@minedu.gov.gr).

Η εγκύκλιος για τις εκλογές των εκπαιδευτικών ανάδειξης αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης ΕΔΩ

Η με αριθμ . Φ.350/96/119742/E3/30-9-2022 (Β΄ 5131) ΚΥΑ «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).» (ΕΔΩ)

Η με αριθμ . Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 (Β΄ 5181) ΥΑ «Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022»  (ΕΔΩ)

Λήψη εγγράφων Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν την κατάταξή τους σε Μ.Κ., καθώς και τα παρακάτω έγγραφα από το Πληροφοριακό Σύστημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Για την παραλαβή των εγγράφων χρειάζεται να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και το ΑΦΜ τους.

Έγγραφα προς παραλαβή

1) Κατάταξη εκπαιδευτικού σε Μ.Κ.
2) Αναγνώριση προϋπηρεσίας (αν έχει ο εκπαιδευτικός)
3) Αναγνώριση μεταπτυχιακού-διδακτορικού (αν έχει ο εκπαιδευτικός)

Ανακοίνωση για τις τροποποιήσεις τοποθέτησης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις βελτίωση θέσης/απόσπαση αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών. Αιτήσεις που υποβάλλουν αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί θεωρούνται “αιτήσεις θεραπείας τοποθέτησης για σοβαρούς λόγους” ώστε να μπορούν να εξεταστούν.  Είναι στη διακριτική ευχέρεια του οργάνου που είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών να εξετάσει τους λόγους και να ικανοποιήσει ή όχι το αίτημα. Αρμόδιο όργανο τοποθέτησης των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, χωρίς συμβολή του υπηρεσιακού συμβουλίου (104627/ΓΔ5 – ΦΕΚ 3344/Β/10-8-2020), με εξαίρεση τους αναπληρωτές των ΔΥΕΠ που αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία ότι απαιτείται εισήγηση του ΠΥΣΠΕ (170405/ΓΓ1 – ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021).

Η ΔΠΕ Κορινθίας με γνώμονα τις όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών έχει ικανοποιήσει, διαχρονικά, αιτήσεις θεραπείας αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, όπου αυτό ήταν δυνατό και με πρόσθετο κριτήριο τη μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Κριτήριο στην περίπτωση που άνω του 1 αναπληρωτή/τριας αιτούνται θεραπεία τοποθέτησης για το ίδιο κενό (και δεν υφίσταται διαφορά στους λόγους του αιτήματος, π.χ. λόγοι υγείας) είναι η σειρά του πίνακα, όπως είναι και για τις αρχικές τοποθετήσεις.

Αιτήματα θεραπείας μπορούν να καταθέτουν οι αναπληρωτές/τριες χωρίς καμία απολύτως δέσμευση ή υποχρέωση από την πλευρά της υπηρεσίας ότι θα ικανοποιηθούν, ακόμα και αν υφίσταται κενό στη σχολική μονάδα που αιτούνται να τοποθετηθούν ως τροποποίηση της τοποθέτησής τους, δεδομένου του ότι η ικανοποίηση του αιτήματος βρίσκεται απολύτως στη διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας. Ειδικά για τους/τις εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης, πρέπει να υφίστανται πολύ σοβαροί λόγοι για την ικανοποίηση του αιτήματος, με πρωταρχικό γνώμονα το/τη μαθητή/τρια που υποστηρίζει ο/η εκπαιδευτικός. Ιδιαίτερα μετά τον πρώτο μήνα του διδακτικού έτους δεν γίνονται μετακινήσεις.

Αποσπάσεις γ’ φάση / τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών α’ φάσης

Μετακινήσεις: μόνιμοιαναπληρωτές 

Εφιστούμε την προσοχή στους/στις εκπαιδευτικούς:

Δεν θα υπάρξει καμία μετακίνηση μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι αναπληρωτές/τριες της β’ φάσης ώστε να αντικαταστήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται σε άλλη σχολική μονάδα.

Στην περίπτωση που αναλάβει υπηρεσία αναπληρωτής/τρια που θα δικαιούται μακροχρόνια άδεια θα υπάρξει υποχρεωτικά πρότερη συνεννόηση με τη Διεύθυνση για το αν και πότε θα μετακινηθεί ο/η εκπαιδευτικός.

Προσλήψεις αναπληρωτών β’ φάση 2022-2023

Update 05/10/2022: Toποθετήσεις (οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία ανάληψης) 

Συνολικός πίνακας με ονόματα προσληφθέντων  –  Κενά για β’ φάση αναπληρωτών (προσοχή, έγινε αλλαγή λόγω λάθους στις ομάδες κενών ΠΕ06 ΑΜΩ Νηπιαγωγεία)

Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέσω του ΟΠΣΥΔ την Τρίτη 4/10/2022 και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης από Πέμπτη 6/10 έως Παρασκευή 7/10/2022 και το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ..

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

  • Εντυπο υπεύθυνης δήλωσης
  • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας – Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3 και συνοδευτική Υπεύθυνη δήλωση- – Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3, (αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου)
  • Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού – Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3, (αφορά μόνο τους κατόχους αυτών των τίτλων και υποχρεωτικά συνοδεύονται από πράξη ΔΟΑΤΑΠ αν είναι από πανεπιστήμια εξωτερικού. Δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν τίτλους σπουδών 5ετούς φοίτησης που έχουν αναγνωριστεί ως integrated master που δεν αναγνωρίζεται στους αναπληρωτές, αφορά μόνο βαθμολογικές προαγωγές)
  • Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος – Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3, (αφορά μόνο τους γονείς εκπαιδευτικούς, συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Προσοχή: Λόγω διαφορών στα λογότυπα των πράξεων του ΕΣΠΑ, αναλόγως με την πράξη στην οποία έχει γίνει η πρόσληψη, συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα έντυπα. Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στις πράξεις Ενιαίου τύπου Δ.Σ., Προσχολική Αγωγή, Ειδική Αγωγή και Εξατομικευμένη ΕΕΠ/ΕΒΠ, συμπληρώνουν τα αντίστοιχα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στις πράξεις Αγγλικά στα Νηπιαγωγεία, Παράλληλη στήριξη, ΔΥΕΠ και ΤΥ-ΖΕΠ συμπληρώνουν τα αντίστοιχα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην πράξη ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ συμπληρώνουν τα αντίστοιχα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Update 4/10: Εγινε αλλαγή στα έντυπα των ΔΥΕΠ διότι η πράξη πρόσληψης που εκδόθηκε σήμερα 4/10/2022 από το ΥΠΑΙΘ τους έχει προσλάβει μέσω άλλης πράξης ΕΣΠΑ. 

Ενημέρωση για τη μισθοδοσία νεοδιόριστων & αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Η καταβολή της μισθοδοσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα γίνει κανονικά με τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου (το α’ 15ήμερο καταβάλλεται 27/9 και το β’ 15ήμερο στις 13/10. Τις ίδιες ημερομηνίες πάντα καταβάλλεται η μισθοδοσία των μονίμων). Θα καταβληθούν και αναδρομικά οι αποδοχές από ημερομηνία ανάληψης έως και 30/9/2022. Η μισθοδοσία υπολογίζεται με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και αναγνώρισης συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων τους (Δεν έχουμε πρόβλεψη για το πότε θα ολοκληρωθεί ώστε να αποδοθούν τα τελικά μισθολογικά κλιμάκια. Όταν γίνει αυτό θα σας καταβληθούν αναδρομικά οι διαφορές).

Βεβαιώσεις μισθοδοσίας οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί λαμβάνουν από την παρούσα ιστοσελίδα “Οικονομικά > Μισθοδοσία” με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet, μετά την καταβολή της μισθοδοσίας.

Η καταβολή της μισθοδοσίας των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών θα γίνει στις 10/10 και ισχύει το ίδιο όπως και στους νεοδιόριστους σχετικά με τα μισθολογικά κλιμάκια.

Βεβαιώσεις μισθοδοσίας οι αναπληρωτές/τριες θα λαμβάνουν όταν είναι έτοιμο το σύστημα (δεν έχουμε πρόβλεψη ακόμα για το πότε) και έχουν ενημερωθεί όλες οι καρτέλες των εκπαιδευτικών με το email τους στο ΠΣΔ και μόνο σε αυτό το email.

Υπενθυμίζουμε ότι η μισθοδοσία των μονίμων προκαταβάλλεται, ενώ των αναπληρωτών καταβάλλεται μετά το μήνα εργασίας.  Παρακαλούμε μην υποβάλλετε ερωτήματα που απαντώνται στην παρούσα ανακοίνωση, ο όγκος των ερωτημάτων που υποβάλλονται είναι τέτοιος που επιφέρει καθυστέρηση στις απαιτούμενες διαδικασίες για την ολοκλήρωση των κατατάξεων σε Μ.Κ.

Σχετικά με την πλατφόρμα teachers.minedu.gov.gr

Μετά από συνεχείς υποβολές αιτημάτων στο  teachers.minedu.gov.gr επισημαίνουμε στους/στις εκπαιδευτικούς ότι:

α) Το teachers δεν είναι πλατφόρμα υποβολής γενικών αιτημάτων προς τη Διεύθυνση, αφορά τη διαδικασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων.

β) Δεν είναι πλατφόρμα ερωτήσεων για τη μισθοδοσία, για αποσπάσεις, για διαθέσεις ωραρίου κλπ

γ) Δεν έχει ενημερωθεί με τις υπηρετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που ανέλαβαν υπηρεσία τον Αύγουστο του 2022, κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να έχει γίνει ήδη (η διαδικασία θα γίνει κατά τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων, θα υπάρξει ανακοίνωση όταν ολοκληρωθούν)

δ) Δεν έχει ενημερωθεί με τις μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ και τις περσινές οριστικές τοποθετήσεις (επίσης θα γίνει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων)

ε) Δεν απεικονίζει τη συνολική υπηρεσία του/της εκπαιδευτικού αν δεν έχει υποβάλλει ποτέ αίτηση μετάθεσης εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ

στ) Δεν αφορά τους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς

Παρακαλούμε να μην υποβάλλετε αιτήματα/ερωτήματα μέσω του teachers για τίποτα εκ των ανωτέρω, θα υπάρξει ανακοίνωση όταν θα πρέπει να ελέγξετε τις υπηρετήσεις σας για τις μεταθέσεις / οριστικές τοποθετήσεις του 2022-2023. Όλα τα αιτήματα που υποβάλλετε λανθασμένα στην εν λόγω πλατφόρμα έως τότε, θα ακυρώνονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο