Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων σε συνέντευξη

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας, καλεί τους/τις υποψηφίους/ες Διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας σε συνέντευξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β/2022) Υπουργικής απόφασης. Οι υποψήφιοι που δεν θα προσέλθουν στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα ξεκινήσουν την Τρίτη 14/3/2023 και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 21/3/2023

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων

Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολείων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Κορινθίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας μετά την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β/2022).

Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας υποψηφίων  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Γυμναστών, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 03/03/2023 έως και 15/03/2023.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης και τα δικαιολογητικά τους
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Η με απ 23881/Η2/2-3-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 680Τ46ΜΤΛΗ-ΘΓΦ)

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών 22/02/2023

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής του/της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε να τις υποβάλλετε με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

  • Εντυπο υπεύθυνης δήλωσης
  • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2 και συνοδευτική Υπεύθυνη δήλωση – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2  (αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου)
  • Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2  (αφορά μόνο τους κατόχους αυτών των τίτλων και υποχρεωτικά συνοδεύονται από πράξη ΔΟΑΤΑΠ αν είναι από πανεπιστήμια εξωτερικού. Δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν τίτλους σπουδών 5ετούς φοίτησης που έχουν αναγνωριστεί ως integrated master που δεν αναγνωρίζεται στους αναπληρωτές, αφορά μόνο βαθμολογικές προαγωγές)
  • Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2  (αφορά μόνο τους γονείς εκπαιδευτικούς, συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Προσοχή: Λόγω διαφορών στα λογότυπα των πράξεων του ΕΣΠΑ, αναλόγως με την πράξη στην οποία έχει γίνει η πρόσληψη, συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα έντυπα. Όλοι οι αναπληρωτές/τριες συμπληρώνουν τα αντίστοιχα “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1” εκτός των αναπληρωτών/τριών ειδικοτήτων ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70ΕΑΕ, ΔΕ01 και ΠΕ25 που συμπληρώνουν τα αντίστοιχα “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2”

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων

To Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του, όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 4/20-2-2023 πράξη του μετά την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 6141/Β/3-12-2022). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, ήτοι από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων http://schooldirectors.minedu.gov.gr σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κορινθίας

Η με αρ. πρωτ. 534/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΠΤ46ΜΤΛΗ-ΟΟ2) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 09/02/2023 αναρτήθηκαν στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα τα στοιχεία των αξιολογούμενων και των αξιολογητών τους προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), οι οποίοι συμπληρώνουν διετία από το διορισμό τους.

Προσοχή! Υπάρχουν κάποιοι αξιολογούμενοι που ανήκουν στις ειδικότητες: Σχολικοί Νοσηλευτές, Θεραπευτών Λόγου και Εργοθεραπευτές, για τους οποίους ακόμα δεν έχουν ορισθεί οι αξιολογητές τους. Οι συγκεκριμένοι αξιολογούμενοι θα ενημερωθούν με επόμενη ανακοίνωση για την αξιολόγησή τους.

Οι αξιολογούμενοι (εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ) καθώς και οι αξιολογητές μπορούν να ενημερώνονται για το σχετικό θέμα από το επισυναπτόμενο έγγραφο με ΑΠ 14374/ΓΔ5/8-2-2023 του ΥΠΑΙΘ.

Ο Διευθυντής

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επί των πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την υπηρεσιακή διεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ προς το Τμήμα Προσωπικού της ΔΠΕ Κορινθίας στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr, από την Τρίτη 31/01/2023 έως και τη Δευτέρα 06/02/2023

Επισημαίνουμε ότι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν όταν υποβληθούν οι προτιμήσεις από τους εκπαιδευτικούς σε επόμενη φάση της διαδικασίας.

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο