Μενού Κλείσιμο

Aνάληψη υπηρεσίας λήξη διδακτικού έτους 2021-2022

Α) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν το 2021-2022 στην οργανική τους θέση: Καμία ενέργεια, δεν κάνουν ανάληψη υπηρεσίας 21/6/2022, θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτέμβρη. Οι αναφορές ανάληψης υπηρεσίας της 1ης Σεπτεμβρίου υποβάλλονται μέσω email στη Διεύθυνση.

Β) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλο σχολείο της Κορινθίας: 21/6/2022 προσέρχονται στην οργανική τους θέση και αναλαμβάνουν υπηρεσία. Την ανάληψη υπηρεσίας την κοινοποιεί η διεύθυνση του σχολείου με email στη Διεύθυνση. Εξαιρούνται όσοι την 21/6/2022 βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (κύησης, λοχείας, αναρρωτική κλπ).

Γ) Εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός ΠΥΣΠΕ: Αναλαμβάνουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση την 21/06/2022. Είναι δυνατόν να αναλάβουν υπηρεσία με υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr την οποία υποβάλλουν στο σχολείο της οργανικής τους μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή/ντρια. Οι αναλήψεις υπηρεσίας υποβάλλονται με email στη Διεύθυνση.

Δ) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια: Αν η άδειά τους λήγει εντός των καλοκαιρινών μηνών, την επομένη ημέρα της λήξης της άδειάς τους προσέρχονται στη Διεύθυνση και αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Ε) Εκπαιδευτικοί που πήραν μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση σε νέα οργανική θέση εντός ΠΥΣΠΕ:  την 21/6/2022 αναλαμβάνουν υπηρεσία στη ΝΕΑ τους οργανική θέση. Οι αναλήψεις υπηρεσίας υποβάλλονται με email στη Διεύθυνση.

ΣΤ) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Τελευταία ημέρα εργασίας η 21/6/2022, δεν κάνουν καμία ενέργεια για τη λήξη της σύμβασής τους. Εντός της εβδομάδας λήξης, μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης (dipe.kor.sch.gr) θα παραλάβουν τα έγγραφα λήξης, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Δεν χρειάζεται να προσέλθουν στη Διεύθυνση, ούτε είναι δυνατή η φυσική παραλαβή των εν λόγω εγγράφων.

Απόφαση μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2022-2023

Μετά την έκδοση της απόφασης των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων, δίνεται προθεσμία υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης από 1/6/2022 έως 15/6/2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται και από τους 2 εκπαιδευτικούς που επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kor.sch.gr 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν σε νέα οργανική θέση καθώς και όσοι τοποθετήθηκαν οριστικά σύμφωνα με την απόφαση για το σχολικό έτος 2022-2023 να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση την 21η Ιουνίου 2022. 

Εκπαιδευτικοί που την ανωτέρω ημερομηνία θα βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (π.χ. κύησης, λοχείας, ανατροφής κλπ) δεν υποχρεούνται στην ανάληψη υπηρεσίας. Μετά τη λήξη της άδειάς τους αναλαμβάνουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας για το διάστημα που τα σχολεία είναι κλειστά και θα αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2022 στη σχολική τους μονάδα.

Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας απευθύνεστε αποκλειστικά στον/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου της νέας σας οργανικής.

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών 2022

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης από την Α/θμια στη Β/θμια να ακολουθήσουν τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ

από τις 17/05/2022 έως και τις 26/05/2022

Προσοχή ο τρόπος υποβολής αιτήσεων είναι διαφορετικός για τους ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 της Α/θμιας Εκπαίδευσης από ότι για τις άλλες ειδικότητες.

Αποτελέσματα βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ ικανοποιηθείσες αιτήσεις 

Μή ικανοποιηθείσες αιτήσεις βελτίωσης εντός ΠΥΣΠΕ

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του συμβουλίου εντός 5 ημερών στο tmprosopikou@gmail.com

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ (και μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσόντα Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ) να υποβάλουν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά (μόνο ηλεκτρονικά, δεν προσέρχεστε στη Διεύθυνση) αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τους φάκελο ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δε διαθέτουν, σε αποκλειστική προθεσμία

από Τετάρτη 4 Μαΐου έως Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ (οδηγίες για επικαιροποίηση φακέλου στο ΟΠΣΥΔ)

Προκήρυξη 3ΕΑ-ΑΣΕΠ για ΠΕ61, ΠΕ71 και ΠΕ60, ΠΕ70 με προσόντα ένταξης στην ΕΑΕ (όλες οι άλλες ειδικότητες απευθύνονται σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους εκπαιδευτικούς στη μελέτη της προκήρυξης, της πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ καθώς και των εγχειριδίων του ΟΠΣΥΔ για την αποφυγή λαθών και καθυστερήσεων καθώς ουδεμία διόρθωση δεν θα μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτικούς μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα ώστε να μπορούν να σας απαντήσουν αν κάνατε σωστά τη διαδικασία κλπ,  η πρόσβαση στην συγκεκριμένη κατηγορία αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων θα μας δοθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας για τους εκπαιδευτικούς.

Στο ΟΠΣΥΔ υπάρχουν αναλυτικά οδηγίες για τη διαδικασία, για τεχνικές ερωτήσεις για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών και άλλα θέματα συνδεσιμότητας κλπ που τυχόν αντιμετωπίσετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο ΟΠΣΥΔ μέσω του email opsydhelp@minedu.gov.gr και όχι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ είναι διαφορετική, λήγει στις 23 Μαίου και ώρα 14:00 και χωρίς το πρωτόκολλο της υποβληθείσας αίτησης στο ΑΣΕΠ δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο ΟΠΣΥΔ, μόνο με την καταχώριση του πρωτοκόλλου “ανοίγουν” τα πεδία κατηγοριών επικαιροποίησης του φακέλου σας.

Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΑΣΕΠ υποβάλλονται μόνο στο ΑΣΕΠ , δεν μπορούν να απαντηθούν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Έναρξη 2ου έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022

Ανακοινώνεται ότι διενεργείται έκτακτος κύκλος κινητικότητας μετά τη λήξη της προθεσμίας της διαδικασίας των αιτήσεων για τον Α’ κύκλο κινητικότητας.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος https://hr.apografi.gov.gr έως 5/5/2022. Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να την κοινοποιήσουν και στη Διεύθυνση ΠΕ Κορινθίας με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Πρόσκληση για επιτηρητές εξετάσεων

Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για
Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

Oσοι υπάλληλοι. πληρούν τα κριτήρια και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις ως επιτηρητές θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 στον σύνδεσμο: https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/

Πρόσκληση για δηλώσεις προτιμήσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Γενικής Αγωγής

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Ειδικής Αγωγής

Αίτηση δήλωση τοποθετήσης Ειδικής Αγωγής 

Οδηγίες συστήματος teachers για υποβολή προτιμήσεων σχολικών μονάδων (Γενική Αγωγή) 

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης: Δευτέρα 18/4/2022 έως Παρασκευή 6/5/2022

Προσοχή: η διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική για την γενική και την ειδική αγωγή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο