Μενού Κλείσιμο

Τοποθετήσεις αναπληρωτών τρίμηνης σύμβασης

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών τρίμηνης σύμβασης

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο που έχετε προσληφθεί και θα είναι είτε η Παρασκευή 12/02/2021 είτε η Δευτέρα 15/02/2021 και με την έναρξη του ωραρίου, κατ’ επιλογή των αναπληρωτών.

Αυτή την ημερομηνία που θα επιλέξετε να αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αν έχετε προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου, ή αν είστε κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αν έχετε παιδιά συμπληρώνετε αναλόγως και:

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο