Μενού Κλείσιμο

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Για το (τρέχον) σχολικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. κατά περίπτωση, ανάλογα με την οργανική θέση, από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023.

Απ. 7297/Ε3/23-01-2023  (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ)

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης της με αρ. πρωτ. 29860/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ) πρόσκλησης έως και την Δευτέρα 23-01-2023 στις 15:00.

6206 /Ε3/19-01-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Δελτίου Τύπου ΙΕΠ

 

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης για τοποθέτηση ως Συμβούλου Εκπαίδευσης

Η με α.π Φ.351.1/11/4868/Ε3/17-01-2023 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας  δύο (02) εργάσιμων ημερών ήτοι από την Τετάρτη 18-1-2023 μέχρι και την Πέμπτη 19-1-2023 και ώρα 23:59:59.

ΦΕΚ κατανομής θέσεων Σχολικών Συμβούλων (σελ. 589 Κορινθία)

Ομάδες σχολικών μονάδων Κορινθίας 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου λόγω ανασυγκρότησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Προθεσμία Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023, ώρα 13:00

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνουμε ότι έχουν ελεγχθεί όλες οι αιτήσεις βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ για τη Γενική και την Ειδική Αγωγή. Παρακαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ εμφανίζεται η αίτησή τους στους συνημμένους πίνακες, να ελέγξουν το προσωπικό τους email στο ΠΣΔ διότι θα υπάρχει μήνυμα σχετικά με κάποιο πρόβλημα με τα δικαιολογητικά τους (και γι’ αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας μας).

Στους πίνακες εμφανίζονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα ή εκκρεμότητα. Σημειώνουμε ότι η περιοχή εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης θα εμφανιστεί όταν καταχωριστούν οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων από τους/τις εκπαιδευτικούς. Στο teachers.minedu.gov.gr μπορείτε να δείτε όλα σας τα στοιχεία και τις συνολικές μονάδες μετάθεσής σας ανά κριτήριο (υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τις μεταφορτώσεις των μαζικών στοιχείων, παρακαλούμε να υποβάλλετε αίτημα μέσω της εφαρμογής αν βλέπετε διαφορά μεταξύ των μονάδων που εμφανίζονται στο teachers με τις μονάδες που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες).

Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης έπρεπε να έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σύμφωνα με τις οδηγίες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

Οι σχετικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, από την Πέμπτη 05-01-2023 έως και την Τρίτη 10-01-2023.

ΑΔΑ: 6ΛΥΔ46ΜΤΛΗ-ΘΟΓ

Υπόδειγμα αίτησης ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Ανακοίνωση σχετικά με ΠΥΜ Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προβείτε στην υποβολή της αίτησής σας προκειμένου να συμμετέχετε  στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ ντριών Σχολικών Μονάδων διότι η προϋπηρεσία, η οποία αναφέρεται στα ΠΥΜ, θα υπολογιστεί έως και τις 09/01/2023 ανεξαρτήτως αν τα ΠΥΜ έχουν εκδοθεί και υποβληθεί με ημερομηνία 28/12/2022.

 

Καλή Χρονιά!

Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο