Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων και ερωτημάτων μέσω email

Ανακοινώνουμε ότι εφεξής η υποβολή αιτήσεων και ερωτημάτων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της υπηρεσίας μας από τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που διαθέτουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, ώστε να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση του αποστολέα και όχι μέσω διευθύνσεων άλλων παρόχων (π.χ. gmail, yahoo κλπ). Δεδομένου του ότι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να υποβληθούν αιτήσεις για χορηγήσεις βεβαιώσεων ή και ερωτήματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα και από τις άλλες διευθύνσεις δεν υπάρχει η ταυτοποίηση που κάνει το ΠΣΔ, δεν θα διακινούνται βεβαιώσεις σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις με αποστολέα που δεν είναι προφανές το ονοματεπώνυμό του.

Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχει διαπιστωθεί λειτουργική υπεραριθμία (το αρχείο έχει 4 φύλλα) να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ, έως τη Δευτέρα 11/7/2022.

Όποιος/α δεν συμπληρώσει τη φόρμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, θα θεωρείται ότι δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος/α.

Επισημαίνουμε ότι: α) στην περίπτωση που δεν επιθυμεί κανείς να κριθεί υπεράριθμος, κρίνεται ο/η τελευταίος/α τοποθετηθείς/είσα στη σχολική μονάδα, β) αν έχουν τοποθετηθεί ταυτόχρονα δύο εκπαιδευτικοί και πρέπει να κριθεί ένας υπεράριθμος, θα κριθεί ο/η τελευταίος/α σε μόρια μετάθεσης και γ) η αναφερόμενη στη φόρμα ως “αρχή του διδακτικού έτους” αφορά κενό που θα προκύψει μετά την 1/9/2022 και εντός του α’ τριμήνου 2022-2023.

Aν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 προκύψουν κενά σε σχολική μονάδα που με την παρούσα διαδικασία έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία (π.χ. λόγω β’ φάσης αποσπάσεων εκτός ΠΥΣΠΕ, νέας άδειας, απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ κλπ) δεν θα μετακινηθεί ο/η εκπαιδευτικός που χαρακτηρίστηκε υπεράριθμος/η και θα υπηρετήσει κανονικά στην οργανική του/της θέση.

Ανακοίνωση παράτασης περιόδου επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης επιμόρφωσης, iepX, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης επιμόρφωσης iepΧ του ΙΕΠ θα παραμείνει ανοικτή για τους/τις επιμορφούμενους/ες μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να  ολοκληρωθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων της α΄, β΄ και γ΄ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της ασύγχρονης επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.

78377 E3 27-06-2022 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΠ

 

Ανακοίνωση–Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση και πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκή Παιδεία στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2022- 2023

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2022- 2023 με ΑΔΑ: Ω3ΟΗ46ΜΤΛΗ-0ΦΑ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 24-6-2022 έως και 1-7-2022 και ώρα 15:00.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2022-2023 με ΑΔΑ: ΨΞΔΛ46ΜΤΛΗ-ΦΛΠ

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από 24-6-2022 και λήγει 1-7-2022 και ώρα 15.00.

 

Λήψη εγγράφων λύσης σύμβασης αναπληρωτών

Ενημερώνουμε τους/τις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης μπορούν να λάβουν, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα έγγραφα λήξης.

Aνάληψη υπηρεσίας λήξη διδακτικού έτους 2021-2022

Α) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν το 2021-2022 στην οργανική τους θέση: Καμία ενέργεια, δεν κάνουν ανάληψη υπηρεσίας 21/6/2022, θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτέμβρη. Οι αναφορές ανάληψης υπηρεσίας της 1ης Σεπτεμβρίου υποβάλλονται μέσω email στη Διεύθυνση.

Β) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλο σχολείο της Κορινθίας: 21/6/2022 προσέρχονται στην οργανική τους θέση και αναλαμβάνουν υπηρεσία. Την ανάληψη υπηρεσίας την κοινοποιεί η διεύθυνση του σχολείου με email στη Διεύθυνση. Εξαιρούνται όσοι την 21/6/2022 βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (κύησης, λοχείας, αναρρωτική κλπ).

Γ) Εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός ΠΥΣΠΕ: Αναλαμβάνουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση την 21/06/2022. Είναι δυνατόν να αναλάβουν υπηρεσία με υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr την οποία υποβάλλουν στο σχολείο της οργανικής τους μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή/ντρια. Οι αναλήψεις υπηρεσίας υποβάλλονται με email στη Διεύθυνση.

Δ) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια: Αν η άδειά τους λήγει εντός των καλοκαιρινών μηνών, την επομένη ημέρα της λήξης της άδειάς τους προσέρχονται στη Διεύθυνση και αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Ε) Εκπαιδευτικοί που πήραν μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση σε νέα οργανική θέση εντός ΠΥΣΠΕ:  την 21/6/2022 αναλαμβάνουν υπηρεσία στη ΝΕΑ τους οργανική θέση. Οι αναλήψεις υπηρεσίας υποβάλλονται με email στη Διεύθυνση.

ΣΤ) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Τελευταία ημέρα εργασίας η 21/6/2022, δεν κάνουν καμία ενέργεια για τη λήξη της σύμβασής τους. Εντός της εβδομάδας λήξης, μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης (dipe.kor.sch.gr) θα παραλάβουν τα έγγραφα λήξης, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Δεν χρειάζεται να προσέλθουν στη Διεύθυνση, ούτε είναι δυνατή η φυσική παραλαβή των εν λόγω εγγράφων.

Απόφαση μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2022-2023

Μετά την έκδοση της απόφασης των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων, δίνεται προθεσμία υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης από 1/6/2022 έως 15/6/2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται και από τους 2 εκπαιδευτικούς που επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kor.sch.gr 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν σε νέα οργανική θέση καθώς και όσοι τοποθετήθηκαν οριστικά σύμφωνα με την απόφαση για το σχολικό έτος 2022-2023 να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση την 21η Ιουνίου 2022. 

Εκπαιδευτικοί που την ανωτέρω ημερομηνία θα βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (π.χ. κύησης, λοχείας, ανατροφής κλπ) δεν υποχρεούνται στην ανάληψη υπηρεσίας. Μετά τη λήξη της άδειάς τους αναλαμβάνουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας για το διάστημα που τα σχολεία είναι κλειστά και θα αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2022 στη σχολική τους μονάδα.

Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας απευθύνεστε αποκλειστικά στον/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου της νέας σας οργανικής.

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών 2022

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης από την Α/θμια στη Β/θμια να ακολουθήσουν τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ

από τις 17/05/2022 έως και τις 26/05/2022

Προσοχή ο τρόπος υποβολής αιτήσεων είναι διαφορετικός για τους ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 της Α/θμιας Εκπαίδευσης από ότι για τις άλλες ειδικότητες.

Αποτελέσματα βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ ικανοποιηθείσες αιτήσεις 

Μή ικανοποιηθείσες αιτήσεις βελτίωσης εντός ΠΥΣΠΕ

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του συμβουλίου εντός 5 ημερών στο tmprosopikou@gmail.com

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ (και μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσόντα Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ) να υποβάλουν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά (μόνο ηλεκτρονικά, δεν προσέρχεστε στη Διεύθυνση) αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τους φάκελο ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δε διαθέτουν, σε αποκλειστική προθεσμία

από Τετάρτη 4 Μαΐου έως Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ (οδηγίες για επικαιροποίηση φακέλου στο ΟΠΣΥΔ)

Προκήρυξη 3ΕΑ-ΑΣΕΠ για ΠΕ61, ΠΕ71 και ΠΕ60, ΠΕ70 με προσόντα ένταξης στην ΕΑΕ (όλες οι άλλες ειδικότητες απευθύνονται σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους εκπαιδευτικούς στη μελέτη της προκήρυξης, της πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ καθώς και των εγχειριδίων του ΟΠΣΥΔ για την αποφυγή λαθών και καθυστερήσεων καθώς ουδεμία διόρθωση δεν θα μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτικούς μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα ώστε να μπορούν να σας απαντήσουν αν κάνατε σωστά τη διαδικασία κλπ,  η πρόσβαση στην συγκεκριμένη κατηγορία αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων θα μας δοθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας για τους εκπαιδευτικούς.

Στο ΟΠΣΥΔ υπάρχουν αναλυτικά οδηγίες για τη διαδικασία, για τεχνικές ερωτήσεις για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών και άλλα θέματα συνδεσιμότητας κλπ που τυχόν αντιμετωπίσετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο ΟΠΣΥΔ μέσω του email opsydhelp@minedu.gov.gr και όχι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ είναι διαφορετική, λήγει στις 23 Μαίου και ώρα 14:00 και χωρίς το πρωτόκολλο της υποβληθείσας αίτησης στο ΑΣΕΠ δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο ΟΠΣΥΔ, μόνο με την καταχώριση του πρωτοκόλλου “ανοίγουν” τα πεδία κατηγοριών επικαιροποίησης του φακέλου σας.

Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΑΣΕΠ υποβάλλονται μόνο στο ΑΣΕΠ , δεν μπορούν να απαντηθούν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο