Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, εκτός αυτών των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.Π.), οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τοποθέτηση στις δεκατρείς (13) κενές θέσεις των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της παρούσας ήτοι, από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024. (ΑΠ Φ.351.1/31/44210/Ε3/25-4-2024 και ΑΔΑ: ΨΔΕΣ46ΝΚΠΔ-121)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μεταταγούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της εγκυκλίου, έως 1/5/2024. 

Οι αιτήσεις μετάταξης (εκτός των αιτήσεων για Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία) θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της ΔΠΕ Κορινθίας: mail@dipe.kor.sch.gr

Οι αιτήσεις μετάταξης για Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία θα υποβληθούν μέσω του teachers.minedu.gov.gr 

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται να υποβληθούν αιτήσεις μετάταξης που αφορούν θέσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στα “κενά” στα παραρτήματα της πρόσκλησης.

ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Η με απ 41510/Ε4/19-04-2024 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ:ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6)

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν α) σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε περιοχή μετάθεσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από 22/04/2024 έως και 01/05/2024.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 4ου & 12ου ΔΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε βιωματική δράση για τη βία αξιοποιώντας τη δύναμη του παραμυθιού, “Ο Χρυσός Αετός & η όμορφη του Κόσμου. Η βία έχει πολλά πρόσωπα”.

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

Σας γνωστοποιούμε ότι:
➢ στο ΦΕΚ Β΄ 2176/08-04-2024 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 35692/ΓΔ4/08-04-2024 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:ΡΠΒΣ46ΝΚΠΔ-3Τ3) με θέμα: «Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού» και
➢ στο ΦΕΚ Β΄ 2177/08-04-2024 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 36421/ΓΔ4/08-04-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΡΘΩ646ΝΚΠΔ-5ΘΦ) με θέμα: «Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού».

Πρόσκληση παρακολούθησης ημερίδας με θέμα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Την ημερίδα θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να την παρακολουθήσουν και μέσω της πλατφόρμας Webex εξ αποστάσεως: Σύνδεσμος webex link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/pokatsanos

Επιμορφωτική δράση του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) με τους/τις εκπαιδευτικούς Ε’ & ΣΤ’ τάξης & τους/τις Διευθυντές/ντριες της 1ης ΕΠ Κορινθίας

Το Ινστιτούτο Ρητορικών & Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ) και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Επιτροπή Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Περιφέρειας Πελοποννήσου) σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης της 1ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Κορινθίας,  κα Αναστασία Γκιόκα  διοργάνωσε δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση με τους/τις εκπαιδευτικούς Ε & ΣΤ τάξης & τους/τις Διευθυντές/ντριες της 1ης ΕΠ Κορινθίας, την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρες 12.00-14.00 στο 4ο Δ.Σ. Κορίνθου.

Εκπαιδευτικό υλικό: εδώ

Έναρξη διαδικασίας κινητικότητας μέσω ΕΣΚ – Α’ Κύκλος 2024

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της κινητικότητας για μετάταξη σε θέση άλλου φορέα να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω του συστήματος hr.apografi.gov.gr από 5/4 έως 15/4/2024.

Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα (10) συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων, κατ΄ ανώτατο όριο. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην ΔΠΕ Κορινθίας και υποβάλλουν αίτηση για κινητικότητα, οφείλουν να την υποβάλλουν αμέσως και στην υπηρεσία μας, σε μορφή pdf αρχείου στη διεύθυνση mail@dipe.kor.sch.gr  

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη των εγκυκλίων. 

Eγκύκλιος Α’ κύκλος ΕΣΚ 2024

Οδηγίες για τις αιτήσεις εκπαιδευτικών μέσω του ΕΣΚ 2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς του 2024-2025

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί (πλην των νεοδιόριστων του 2023) που επιθυμούν να αποσπαστούν από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ ή σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος opsyd.sch.gr από 8/4/2024 έως και 17/4/2024 και ώρα 15:00

Τα έτη υπηρεσίας υπολογίζονται έως 31/8/2024 από τον προσωπικό φάκελο του εκπαιδευτικού στο myschool στο μενού “Χρόνοι υπηρεσίας” σε συνεργασία με τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου σας. Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη των εγκυκλίων του ΥΠΑΙΘΑ.

34880E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_2024-25

34882E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2024-2025

Μετάβαση στο περιεχόμενο